BSBF.NET

Stadgar


1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF dess hemort är BORGÅ och veksamhetsområde Borgå med omnejd. Föreningens språk är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens ändamål är att befrämja släkt- och bygdeforskning på verksamhetsområdet genom att öka intresset för ifrågavarande forskning i allmänhet samt genom att höja särskilt amatörernas kunnande härvidlag. För medlemmarna ordnas i detta syfte informationstillfällen, föreläsningar, studiebesök samt resor och kurser.
Föreningen stöder sin verksamhet genom att uppbära medlemsavgift av sina medlemmar. Föreningen har rätt att mottaga understöd, donationer och testamenteriska gåvor samt genom att ordna insamlingar och lotterier.

3. Medlemmarna

Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift inom sex (6) månader efter påminnelse eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Medlemsavgifterna

årsmötet besluter om storleken av den årliga medlemsavgiften som uppbärs av medlemmarna.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och tre till fem andra ordinarie medlemmar samt två suppleanter som alla utses vid årsmötet. Suppleanterna kallas till samtliga styrelsemöten.
Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Suppleanterna har ej rösträtt.

Till styrelsens uppgifter hör:

 • att leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och föreningsmötets beslut.
 • att taga initiativ som befrämjar föreningens verksamhet
 • att förvalta föreningens medel och egendom
 • att kalla till föreningsmöten och förbereda frågor för dem.


7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande tillsammans med en styrelsemedlem.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden februari-mars månad.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast fjorton dagar före mötet genom att skicka kallelsen per brev eller e-post till e-adressen anmäld av medlem.

11. årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas.
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
 8. beslut om antalet styrelsemedlemmar
 9. val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter
 10. val av två revisorer och deras suppleanter
 11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen eller per e-post meddela detta till styrelsen en månad före, att ärendet kan tas med i möteskallelsen.12. ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.